0 to Presto in 30 minutes with AWS and Ahana Cloud

zero to presto aws 1200x627 1