AWS Startup Showcase: “How Blinkit is building an Open Data Lake with Presto on AWS”

AWS startup showcase-Ahana