Presto on AWS: Exploring different Presto services

Presto on AWS